คำแนะนำ

คำแนะนำ

  • การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถยนต์ - พวกเรา " บางกอก แคป" มีความตระหนักถึงสถานการณ์ โควิด 19 ในขณะนี้เป็นอย่างดี  โดยพวกเราร่วมมือกัน สร้างมาตราการ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถยนต์ ขณะเดินทางรถรถยนต์โดยสาร ต้องมีการระบายอากาศภายในรถเป็นระยะ และงดการให้บริการอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งห้ามผู้โดยสารรับประทานอาหารบนรถโดยสารสาธารณะเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงการแพร่หรือรับเชื้อจากการถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะอยู่บนรถโดยสารสาธารณะ. เราจัดการ ดูแล ให้พนักงานขับรถหรือผู้ให้บริการ และผู้โดยสาร… more ...